Remissvar M2021/02115 Konsumentverket

Remissyttrande: 23 november 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/963
Ert diarienummer: M2021/02115

Konsumentverket har inga synpunkter på remiss av Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, Avdelningschef.
I handläggningen har föredragande enhetschef Karoline Sjölander deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Karoline Sjölander, föredragande