Remissyttrande avseende betänkandet Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)

Remissyttrande: 29 april 2021

Vårt diarienummer: 2021/92
Ert diarienummer: Fi2021/00300

Finansdepartementet
103 33 Stockholm


Betänkandet innefattar en välbehövlig och specifik genomgång av en komplex spelmarknad. Konsumentverket välkomnar fokuset på konsumentskydd och ställer sig i stort positiv till utredningens bedömningar och förslag. 

Konsumentverket begränsar nedan sitt yttrande till de delar som berör myndighetens uppdrag.

Avsnitt 7.5 Främjandeförbud

Konsumentverket ser positivt på det föreslagna främjandeförbudet. Den föreslagna bestämmelsen ger Spelinspektionen bättre möjligheter att ingripa mot det olicensierade spelet utöver befintliga straffrättsliga åtgärder.

Avsnitt 9.9.2 Bör ett krav på särskild måttfullhet införas?

Konsumentverket anser att ett krav på särskild måttfullhet bör införas i spellagen. Mot bakgrund av att spellagen är en skyddslagstiftning, anser Konsumentverket att det bör ställas höga generella krav på konsumentskyddet. 

Det som talar för att införa ett särskilt krav på måttfullhet är att spelmarknaden är omfattande, att konsumenter dagligen möts av spelmarknadsföring och att spel om pengar är något som riskerar att försätta konsumenter i ekonomiska trångmål. I förarbetena till tidigare lotterilagen konstateras att deltagande i lotterier innebär en risk för att människor får ekonomiska och sociala problem med allvarliga konsekvenser.[1] Spelmarknadsutredningen nämner att spel om pengar, liksom alkohol och tobak, är produkter som riskerar att leda till ett beroende.

Det förekommer även spelproblem i Sverige bland de konsumenter som spelar, vilket framgår av Folkhälsomyndighetens genomförda studier som nämns i betänkandets avsnitt 9.8.2. Konsumentverket anser att de problem som spel om pengar förorsakar konsumenter talar för att skärpa kravet från måttfullhet till särskild måttfullhet.  

Konsumentverket anser, utöver vad som ovan nämnts, att det finns ytterligare skäl till att införa ett krav på särskild måttfullhet. Som utredningen nämner har det på senare tid tillkommit två domstolsavgöranden som behandlat frågan om måttfull marknadsföring av spel enligt spellagen.[2] I avgörandena har Patent- och marknadsdomstolen gjort olika bedömningar angående vem som anses vara genomsnittskonsument när det handlar om marknadsföring av spel. Mot bakgrund av att olika bedömningar har gjorts kan det anses råda viss osäkerhet kring vem som ska betraktas som genomsnittskonsument vid marknadsföring av spel. Konsumentverket menar att osäkerheten i bedömningen av vem som betraktas som genomsnittskonsument bör medföra att ett krav på särskild måttfullhet införs i spellagstiftningen. Detta skulle i sin tur medföra ett högre generellt konsumentskydd vid all marknadsföring av spel.

Utredningen nämner slutligen att om regeringen gör en annan bedömning än utredningen i frågan om att skärpa spellagens måttfullhetskrav till särskild måttfullhet, förordar utredningen att en sådan skärpning enbart ska gälla spel med hög risk. Konsumentverket är positiva till en sådan lösning, om lagstiftaren inte kommer fram till att ett generellt krav på särskild måttfullhet ska införas.

Avsnitt 9.9.3 Begränsning av omfattningen av marknadsföring av vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier

Konsumentverket välkomnar utredningens förslag att införa en bestämmelse som begränsar reklamen för spel av vissa spelformer i nämnda mediekanaler mellan kl. 06.00-21.00. Konsumentverket har tidigare förordat en sådan typ av bestämmelse i remissyttrandet över Spellicensutredningen.[3] Konsumentverket anser att förbudet kommer att öka konsumentskyddet genom att begränsa exponeringen av marknadsföring av vissa spelformer för konsumenter i allmänhet och med specifikt sikte på att skydda särskilt sårbara konsumenter. Konsumentverket har förståelse för att begränsningen har en inverkan på en del av spelbranschens möjligheter att marknadsföra sig och att begränsningen innebär en inskränkning för vissa spelbolag. Konsumentverket anser dock ur ett konsumentskydds- och spelansvarsperspektiv att den föreslagna begränsningen får anses väga tyngre för att höja konsumentskyddet.

Avsnitt 9.9.4 Bör informationsskyldigheten i spellagen utökas till att även omfatta sannolikheten att vinna?

Konsumentverket instämmer med utredningen om att bestämmelsen i 15 kap. 3 § spellagen inte ska utvidgas till att även omfatta sannolikheten att vinna, alternativt inte utökas i något annat avseende, exempelvis för att informera om riskerna med spel.

Konsumentverket ser vissa svårigheter med hur informationen om sannolikheten att vinna ska presenteras på ett lättbegripligt sätt för konsumenten vid marknadsföring av spel. Det förekommer flertalet olika spelformer på spelmarknaden och sannolikheten att vinna ser olika ut beroende på vilken spelform det handlar om. Det är svårt att beskriva sannolikheten att vinna på ett lättbegripligt och kortfattat sätt vid marknadsföringen av spel, då det i vissa fall också handlar om avancerade vinstsystem. Sådan information riskerar att bli omfattande vilket kan innebära att informationen blir kontraproduktiv ur en konsuments synvinkel om den inte presenteras på ett lättbegripligt sätt.

Konsumentverket bedömer att bestämmelsen om informationsskyldighet i dagsläget inte heller behöver utökas i något annat avseende.

Avsnitt 9.12.1 Bör Konsumentverket få tillgång till spellagens administrativa sanktioner?

Konsumentverket instämmer med utredningen om att Konsumentverket inte bör få tillgång till spellagens administrativa sanktioner.

Avsnitt 9.12.3 Bör någon bestämmelse i 15 kap. spellagen kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift?

Bestämmelsen om förbud mot direktreklam i 15 kap. 2 § spellagen och den föreslagna bestämmelsen om förbud mot viss reklam i tv, radio och på videodelningsplattformar dagtid i 15 kap. 7 § spellagen

Konsumentverket instämmer med utredningens förslag och ställer sig positiva till att bestämmelserna i 15 kap. 2 och 7 §§ spellagen ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift.

Konsumentverket bedömer att utdömandet av marknadsstörningsavgift vid överträdelse av bestämmelserna bidrar till ett mer effektivt tillsynsarbete för Konsumentverket och leder till ett högre konsumentskydd.

Avsnitt 9.12.4 Behövs ändringar i sekretessregleringen för genomförandet av en effektivare tillsyn?

Konsumentverket instämmer med utredningen om att det inte behövs ändringar i sekretessregleringen för en effektiv tillsyn. Konsumentverket bedömer att tillsynsarbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt och ser därför inga behov av ytterligare ändringar än de som Spelinspektionen redan vidtagit.

Avsnitt 17 Lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel

Konsumentverket instämmer med utredningen om att spellagen inte bör utvidgas till att även täcka in lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel som inte omfattas av nuvarande tillämpningsområde. Konsumentverket välkomnar utredningens förslag om kunskapshöjande insatser om lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel som rör spel om pengar och konsumentskydd.

_________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Philip Ivarsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande                                                        
Philip Ivarsson, föredragande

 

Noter:

[1] Se prop. 2016/17:8 s. 30.

[2] Se Patent- och marknadsdomstolens dom i mål nr PMT 17459-18 och PMT 13246-19.

[3] Se Remissyttrande avseende betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30), dnr. 2017/507.