Remissyttrande - promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2020/1281
Ert diarienr: M2020/02035

m.remissvar@regeringskansliet.se
med kopia till
anna.cedrum@regeringskansliet.se
malin.johansson@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har fokuserat på de delar i promemorian som handlar om förslag på märkning och information till konsumenter och lämnar följande synpunkter nedan. I övrigt är vi positiva till att åtgärder införs för en mer hållbar plastanvändning.

För att öka kunskapen om hållbara livsstilar har konsumenten och medborgaren rätt till information enligt delmål 12.8 i Agenda 2030. Att öka medvetenheten och höja kunskapen är viktigt. Konsumentverket bedömer att offentliga aktörer, enskilt och gemensamt, behöver utarbeta målgruppsanpassade vägledande insatser om hållbar plastanvändning. Detta kan bidra till acceptans och till förändrat beteende. Konsumentverkets upplysningstjänst har redan idag uppdraget att informera konsumenter om miljömässigt hållbar konsumtion och skulle kunna utgöra en del av ovan arbete.

Angående intentionerna att komma till rätta med olämpligt bortskaffande via avloppsystem och annan olämplig avfallshantering av vissa engångsartiklar: Vi noterar att det i direktivet framkommer att kommissionen bör ges befogenhet att införa harmoniserade specifikationer för märkning och anser att det är bra. För att märkning och information ska ge avsedd effekt vill vi betona vikten av att testa om och under vilka förutsättningar märkning och information på produkter kan ha effekt. Detta för att säkerställa att märkningen blir effektiv och lättförståelig från start och att konsumenter inte riskerar att bli vilseledda.

Avslutningsvis och för kännedom utifrån förslaget om att ge Naturvårdsverket ett tillsynsansvar för kontroll av att producenterna märkt produkterna korrekt (s. 241): Konsumentverket har möjlighet att ingripa mot avsaknaden av information, genom vårt tillsynsansvar utifrån marknadsföringslagen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också Eva Holmgren, tjänsteutvecklare och föredragande utredare Anna-Maria Lundholm deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Anna-Maria Lundholm, föredragande