Promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Remissyttrande: 31 augusti 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/632
Ert diarienummer: I2021/01975

i.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Katarina Jacobson, föredragande