Remiss Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

Remissyttrande: 11 november 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/849
Ert diarienummer: Fi2021/03224

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

Konsumentverket ser generellt positivt på införande av styrmedel som förbättrar konsumenternas förutsättningar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion, och som i det aktuella fallet stimulerar en mer cirkulär ekonomi.
Att stimulera utbud och efterfrågan samtidigt är troligen viktigt för en mer hållbar konsumtion och för att företag ska satsa på hållbara affärsmodeller.

Olika momsnivåer skulle kunna tillämpas mer allmänt än idag, med lägre nivå för de mer hållbara affärsmodellerna. Även om nu föreslagen momssänkning skulle användas för motsvarande minskning av reparationskostnaden kan det behövas starkare styrning än så för att öka konsumenternas vilja att reparera istället för att köpa nytt. Att så som nu föreslaget sänka momsen ytterligare för reparation av de aktuella produkterna kan dock utgöra ett steg på vägen till en mer cirkulär ekonomi.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också utredaren Johan Jarelin och föredragande utredaren Katarina Jacobson deltagit.

Cathrin Lundqvist, beslutande
Katarina Jacobson, föredragande