Remiss En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

Remissyttrande: 21 december 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/1029
Ert diarienummer: N2021/02620

n.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Johan Ohlsson, föredragande