Remissyttrande - Socialstyrelsens rapport ”Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige”

Remissyttrande: 5 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/118
Ert diarienr: S2019/05187/FS

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande