Revidering av direktivet om energieffektivisering

Remissyttrande: 14 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/812
Ert diarienummer: I2021/02344

Konsumentverket begränsa sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Kapitel IV Konsumentupplysning och användarmakt

Artikel 20

Enligt artikel 20 har konsumenten rätt till viss information innan avtal ingås. Detta gäller även för det fall avtal ingås genom en mellanhand. Konsumentverket uppfattar det dock som oklart vem som åläggs att lämna informationen, mellanhanden eller leverantören ifråga.

Artikel 20 och 21

Konsumentverket har uppmärksammat att det i artiklarna på vissa ställen hänvisas till begreppet hushållskunder. Begreppet finns inte med i artikel 2 där definitioner anges. Verket önskar att det tydliggöras vad som avses med begreppet hushållskunder och hur det begreppet skiljer sig från begreppen slutkund och slutanvändare, vilka är de begrepp som i övrigt används.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande