Revidering av direktivet om förnybar energi

Remissyttrande: 14 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/812
Ert diarienummer: I2021/02389

i.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket begränsa sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

Underlättande av systemintegrering av förnybar el (artikel 20a)

Av artikel 20a framgår att medlemsstaterna ska kräva att systemansvariga för överförings- och distributionssystemen inom sina territorier tillgängliggör information om andelen förnybar el och andelen växthusgasutsläpp i den levererade elen i varje elområde, så exakt som möjligt och så nära realtid som möjligt. Det framgår också att den informationen ska göras tillgänglig digitalt på ett sätt som säkerställer att den kan användas av till exempel konsumenter och andra slutanvändare, samt att den kan läsas med hjälp av apparater för elektronisk kommunikation såsom smarta mätarsystem, laddningspunkter för elfordon m.m.

Kraven bör alltså innebära att konsumenten ska få information om andelen förnybar el samt andelen växthusgasutsläpp i varje elområde i realtid. Informationen ska finnas tillgänglig digitalt på till exempel laddningspunkterna för elfordonen. Konsumentverket har tidigare lämnat synpunkter på vilka tekniska krav som bör ställas på utformningen av laddningspunkter för elfordon och framfört att priset för laddningen tydligt bör framgå innan laddningen startas. Det ökar konsumentens förutsättningar att fatta väl avvägda affärsbeslut.

Prisinformationen ska lämnas i omedelbar närhet till den produkt som säljs. Det kan i vissa fall innebära att prisinformationen bör lämnas på den fysiska laddningspunkten om konsumenten kan initiera laddningen utan att till exempel använda en mobilapplikation, och genom appen erhålla information om pris.

Tekniska förutsättningar att kunna lämna prisinformation på själva laddningspunkten bör beaktas vid bestämmandet av eventuella krav på laddningspunkternas utformning. Enligt detta förslag kommer konsumenten få information digitalt om andelen förnybar energi samt växthusgasutsläpp genom själva laddningspunkten. Det bör medföra att varje laddningspunkt behöver utrustas med tekniska lösningar för att kunna lämna informationen digitalt till konsument. Genom sådana krav på laddningspunkternas utformning ökar också förutsättningarna att lämna information om pris på ett sätt som är förenligt med prisinformationslagen, vilket Konsumentverket anser är positivt.

Av samma artikel framgår att medlemsstaterna ska tillse att fordonstillverkarna i realtid tillgängliggör fordonsdata om batteriets hälsotillstånd, batteriets laddningsstatus, batteriets effektbörvärde, batterikapacitet samt geografisk position för elfordon till ägare och användare av elfordon m.m. Konsumentverket anser att det är positivt att konsumenten erhåller information i realtid om batteriets status. På så vis görs konsumenten medveten om batteriet har några brister och behöver en reparation- eller serviceåtgärd. Det ökar också möjligheten för nästföljande ägare att göra väl avvägda affärsbeslut då fordonet säljs i ett begagnat skick och batteriets status går att kontrollera i realtid.


__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande