Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport

Remissyttrande: 4 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/776
Ert diarienummer: N2021/02361

n.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har inga synpunkter.

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Johan Ohlsson, föredragande