Remissyttrande - Synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat maskindirektiv

Remissyttrande: 17 maj 2021

Vårt diarienummer: 2021/449

Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

 

Konsumentverket har på grund av den korta remisstiden inte haft möjlighet att göra en fullständig genomgång av förslaget. I nuläget lämnar Konsumentverket följande synpunkter.

Det nuvarande maskindirektivet undantar specialutrustning som används på marknadsplatser och/eller nöjesfält (tivolianordningar) från direktivets tillämpningsområde. Tivolianordningar faller även utanför tillämpningsområdet för det allmänna produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG. Detta innebär att anordningar av detta slag är oreglerade i gemenskapsrätten och att respektive medlemsstat är behörig att reglera säkerhetsfrågorna kring anordningarna. I Sverige är säkerheten kring tivolianordningar reglerad i ordningslagen med tillhörande författningar.

Undantaget för tivolianordningar återfinns även i förslaget till nytt maskindirektiv.

Tivolianordningar är en produktkategori som kan medföra betydande risker för konsumenternas säkerhet. De används bland annat i betydande omfattning av ambulerande tivolin som rör sig mellan medlemsstaterna. Med hänsyn till att anordningarna förflyttas mellan medlemsstaterna är det enligt Konsumentverkets mening otillfredsställande att det saknas enhetliga säkerhetskrav inom unionen. Som ett led i en strävan att göra reglerna enhetliga bör undantaget i maskindirektivet tas bort.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschefen Kristofer Johannesson, utredaren Jonas Eriksson, juristen Åsa Persson och föredragande juristen Elisabeth Andréasson deltagit.

Joachim Allard, beslutande

Elisabeth Andréasson, föredragande