Remissyttrande - utkast till lagrådsremiss gällande anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Remissyttrande: 31 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/272
Ert diarienr: UD2021/02695

Till
Utrikesdepartementet

 

Konsumentverket avger följande remissyttrande.

Utredningens förslag om ändringar i sekretesslagstiftningen bör genomföras redan nu

Utredningen har föreslagit angelägna ändringar i sekretesslagstiftningen som Konsumentverket bedömer kommer att effektivisera marknadskontrollen. De aktuella lagändringarna bör enligt Konsumentverkets mening genomföras redan i detta lagstiftningsärende.

Konsumentverkets befogenhet att vidta åtgärder i tullen avseende GPSD-varor kan komma att upphöra

Utkastet till lagrådsremiss innehåller inte något förslag med avseende på den oklarhet som den nya marknadskontrollförordningen medför beträffande Konsumentverkets befogenhet att fortsatt vidta åtgärder mot importsändningar i tullen när det gäller varor som omfattas av det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (GPSD). Detta kan komma att medföra att Konsumentverket inte längre kommer att kunna ingripa mot importsändningar som exempelvis innehåller barnartiklar som är behäftade med allvarliga säkerhetsrisker (se vidare Konsumentverkets remissyttrande i ärende UD2020/11744/HI s. 10 f.).

Behov av följdändring i produktsäkerhetslagen

I 27 § 3 st. produktsäkerhetslagen (2004:451) finns för närvarande en hänvisning till den nu gällande marknadskontrollförordningen 765/2008. Eftersom de bestämmelser som avses i lagrummet flyttats över till den nya marknadskontrollförordningen bör hänvisningen uppdateras. 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också juristen Åsa Persson, juristen Elisabeth Andréasson och föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande