Konsumentverkets remissyttrande gällande promemorian Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

Remissyttrande: 23 april 2021

Vårt diarienummer: 2021/277
Ert diarienummer: M2020/00428

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket har följande kommentar till utkastet till rapport. 

På sidan 30: Ändra meningen ”Konsumentverket tillhandahåller miljöinformation riktad till konsumenter på www.hallakonsument.se.” till ”Konsumentverket tillhandahåller information om hållbar konsumtion som är riktad till konsumenter på www.hallakonsument.se.”

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också utredare Eva Holmgren och Helena Olofsson samt föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

Cathrin Lundqvist                                      Kristina Difs

Beslutande                                                   Föredragande