Remissyttrande - Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Remissyttrande: 18 juni 2021

Vårt diarienummer: 2021/441
Ert diarienummer: Fi2021/01820

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Konsumentverket ser generellt positivt på införande av styrmedel som förbättrar konsumenternas förutsättningar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion, och som i det aktuella fallet stimulerar en mer cirkulär ekonomi.

Skattereduktion för reparationer

Konsumentverket har inga invändningar mot konstruktionen av det föreslagna styrmedlet i form av en skattereduktion för reparationstjänster, men ser samtidigt att det vore en fördel om denna typ av styrning som förändrar incitamenten för konsumenterna kan kombineras med incitament för producenterna. Att utforma styrningen så att producenterna får finansiera reparationssubventionen skulle kunna förstärka incitamenten hos producenterna att bidra till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och en mer cirkulär ekonomi. Inspiration till en sådan modell kunde möjligen hämtas från dagens system för producentansvar som finansierar insamling av avfall. Särskilt om reparationskostnaderna kan knytas till den specifika producenten/säljaren kan det ge incitament att styra produktionen/utbudet mot mer högkvalitativa och lättreparerade produkter.

I förslaget redovisas vilka produkter som skattereduktionen skulle gälla för. Där anges att trädgårdsmaskiner omfattas, men inte exempelvis borrmaskiner. Från miljösynpunkt borde det vara lika motiverat att stimulera reparation av sådana verktyg, men någon motivering till varför de avgränsas bort ges inte.

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar

När det gäller förslaget om skattefri uthyrning av personliga tillgångar har Konsumentverket inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

 

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande