Remissyttrande – Ds 2020:25 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

Remissyttrande: 21 januari 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2020/1146
Ert diarienr: Ju2020/04028

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
Ju.remissvar@regeringskansliet.se
Teresi.danielsson@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också enhetschef Johan Ohlsson och föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Cecilia Norlander, föredragande