Remissyttrande – Promemoria Klimatdeklarationer

Remissyttrande: 28 oktober 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2021/743
Ert diarienummer: I2021/02312

i.remissvar@regeringskansliet.se

Om klimatdeklarationer för resor införs vill Konsumentverket framhålla att det är viktigt att den visuella framställningen av klimatdeklarationen är tydlig och att informationen är lätt för mottagaren att ta till sig för att ge effekt. Verket instämmer i att ett referensvärde kan underlätta jämförelsen, och vill i sammanhanget lyfta att ett sådant referensvärde bör väljas med omsorg så att det blir begripligt för mottagaren av informationen.

Av förslaget framgår att om transportören anlitar en återförsäljare för försäljning av resor, till exempel en resebyrå, ska transportören tillhandahålla återförsäljaren klimatdeklarationen. Kravet på att lämna klimatdeklarationen till köparen eller mottagaren av erbjudandet om en resa förs då över till återförsäljaren. Eftersom det finns resebyråer som säljer flygresor utan att vara anlitade av flygbolag innebär det att vissa resebyråer kommer att behöva lämna klimatdeklarationer, medan andra inte kommer behöva göra det. Det innebär att inte alla potentiella köpare av resor kommer att få information om resornas klimatpåverkan.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också utredare Kristina Difs, jurist Maja Lindstrand och föredragande jurist Fanny Forsling deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Fanny Forsling, föredragande