Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss gällande statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2021/242
Ert diarienr: S2021/02048

Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande