Delbetänkandet UCITS V – En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) (Fi2015/3428)

Remissyttrande 9 oktober 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/835

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschefen Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också deltagit juristen Maria Wackerfeldt samt juristen Malin Fors, varvid den sistnämnda har varit föredragande.

Joachim Allard   
Beslutande                                                    

Malin Fors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera