Departementspromemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015-48)

Remissyttrande 17 december 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1351

Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
103 33 Stockholm

Konsumentverket instämmer i att det behövs insatser för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det är i förlängningen ett viktigt led i arbetet med att motverka överskuldsättning.

Vi välkomnar förslaget att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att förebygga och ta fram kunskapsstöd om spelproblem och instämmer i att budget- och skuldrådgivarna har en roll i att uppmärksamma och identifiera spelproblem. Genom att socialnämnderna får ett utvidgat ansvar för att motverka spelmissbruk effektiviseras arbetet.

Verket lämnar följande synpunkter på departementspromemorian.

Kapitel 4

Konsumentverket anser att det är bra att statliga myndigheter, när det är relevant, uppmärksammar och förebygger spelproblem inom sina verksamhetsområden samt att samråd görs med Folkhälsomyndigheten. Det behövs också större kunskap och medvetenhet hos verksamheter som möter personer med risk för spelmissbruk.

Konsumentverket ska stödja den kommunala budget- och skuldrådgivning och kan därmed vara en kanal för att förmedla Folkhälsomyndighetens information till budget- och skuldrådgivarna så att de på ett tidigt stadium har förutsättningar att uppmärksamma och identifiera spelproblem. Vi anser dock inte att det ligger inom ramen för Konsumentverkets uppdrag att utbilda eller utveckla rutiner för budget- och skuldrådgivarna i olika missbruksfrågor såsom spelmissbruk.

Eftersom budget- och skuldrådgivarna är en yrkeskår som ofta möter personer med spelproblematik men inte har någon behandlande funktion välkomnar vi att socialnämndernas ansvar utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om pengar. Budget- och skuldrådgivarnas arbete kommer att underlättas när de kan hänvisa personer med spelproblematik till socialsekreterare inom kommunen för stöd och behandling. Vi ser därför ett behov av att budget- och skuldrådgivarna har en nära samverkan om spelproblematik med socialsekreterarna i den egna kommunen. Dessutom möter budget- och skuldrådgivarna många skuldsatta som inte har haft någon tidigare kontakt med socialtjänsten. De kan då på ett tidigt stadium fånga upp dessa personer och uppmärksamma problematiken innan det har gått för långt.

Konsumentverket instämmer i att information om spel och spelmissbruk bör finnas med i olika informationsprojekt som myndigheter gemensamt bedriver.

Övrigt

Spelmarknaden har förändrats med olika former av spelprodukter och dessutom har marknadsföringen av spel intensifierats. Även tillgängligheten till krediter har underlättats och spel på kredit är möjligt. Konsumentverket är därför positiv till att strategin mot överskuldsättning anger att utredningen gällande omreglering av spelmarknaden ska överväga om förbudet mot spel på kredit behöver ses över och skärpas.

____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Mia Ohlsson. I den slutliga handläggningen har jurist Otto Johansson Hansson och utredarna Margareta Lindberg och Karin Nordenson, föredragande, deltagit.

 

Mia Ohlsson
Beslutande

Karin Nordenson
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera