Kompletterande remiss avseende betänkandet Mer gemensamma tobaksregler – Ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet (SOU 2015:6), S2015/06847/FST

Remissyttrande 17 december 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1350
Socialdepartementet
Box 103 33 Stockholm

Konsumentverket tillstyrker förslaget till komplettering i sin helhet.

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, biträdande avdelningschef. I den slutliga handläggningen har också Jan Nyquist, enhetschef, deltagit och Kristina Wallin, jurist, föredragande.

 


Joachim Allard                                                        Kristina Wallin

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera