Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet SOU 2015:6

Remissyttrande 8 maj 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/343

Socialdepartementet 
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har följande synpunkter på utredningens förslag.

Avseende regleringen för snus

Av kommittédirektivet framgår att den nationella regleringen av snus och tuggtobak ska ses över i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig nationell reglering som även överensstämmer med den EU-rättsliga regleringen av tobaksprodukter. Trots avsikten att först i slutbetänkandet behandla regleringen av snus vill Konsumentverket redan i detta skede framhålla en problematik som myndigheten erfarit och som bör beaktas i det fortsatta arbetet.

I Marknadsdomstolens avgörande i MD 2014:14, som avsåg marknadsföring och användning av varukännetecken för snus, konstaterar Marknadsdomstolen att det finns skäl att bedöma marknadsföring av snus på ett delvis annat sätt än marknadsföring av sådana tobaksvaror som i högre grad negativt påverkar folkhälsan, såsom cigaretter (p. 92). Om måttfullhetskravet ska bedömas på ett annat sätt vid marknadsföring av snus än vid marknadsföring av andra tobaksprodukter, såsom cigaretter, anser Konsumentverket att det tydligt bör framgå av tobakslagen.

Avseende bestämmelser för produktpresentation

Konsumentverket delar utredningens bedömning att bestämmelserna i artikel 13 punkterna 1 a, d och e täcks av befintliga marknadsföringsbestämmelser i tobakslagen samt att punkten 1 b överensstämmer med nuvarande reglering i 9 a § tobakslagen. Regleringen enligt 14 § vad avser utformningen av tillåten marknadsföring av tobaksprodukter samt bestämmelsen i 9 a § tobakslagen är emellertid mycket allmänt hållna. För att främja en enhetlig tillämpning av direktivet vore det önskvärt om direktivets mer specifika bestämmelser uttryckligen framgick av tobakslagen.

Konsumentverket instämmer i utredningens bedömning att artikel 13 punkt 1 c uttryckligen behöver införlivas i tobakslagen. Sådan information kan annars bedömas utgöra saklig information om produktens egenskaper och därmed anses tillåten. Enligt författningsförslaget ska bestämmelsen införlivas i 9 a § tobakslagen som avser märkning på förpackning. Då Konsumentverket bedömer att förbudet även påverkar hur kommersiella meddelanden av tobaksprodukter får utformas, vore det önskvärt om även detta framgick på ett tydligare sätt av lagtexten.  

Vidare uppmärksammar Konsumentverket att det förslag som lades fram i SOU 2013:50 avseende en överföring av tillsynsansvaret för bestämmelsen i 9 a § tobakslagen från Konsumentverket till Folkhälsomyndigheten inte berörs i utredningen. Konsumentverket tillstyrkte i sitt remissyttrande förslaget om en överföring av tillsynsansvaret i denna del, då det framstår som mer enhetligt och effektivt att det centrala tillsynsansvaret för alla aspekter av tobaksförpackningen läggs på en och samma myndighet. Konsumentverket vidhåller den uppfattningen.

Avseende distansförsäljning

Utredningen bedömer att det för närvarande finns skäl att inte införa ett förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksprodukter. Konsumentverket har ingen annan uppfattning. Konsumentverket vill likväl lyfta några problem som myndigheten utifrån ett marknadsrättsligt perspektiv uppmärksammat vad gäller distansförsäljning av tobaksprodukter. Till exempel bedömer Konsumentverket att marknadsföring på e-handelssajter för tobaksprodukter genom sin utformning inte sällan uppmanar till bruk av tobak, bland annat genom användning av otillåtna säljfrämjande metoder såsom mängdrabatter och kombinationserbjudanden. Konsumenter lockas av låga priser då svensk tobaksskatt som regel inte räknats med i priset och inte heller anges på annat sätt. Det kan vidare vara svårt att fastställa vem som ligger bakom en viss webbplats. Slutligen torde det enligt Konsumentverkets mening finnas risk för att ett ålderskontrollssystem som enbart består i att ett angivet personnummer kontrolleras gentemot folkbokföringsregistret lätt kan kringgås.

Avseende e-cigaretter

E-cigaretter innehållande nikotin är enligt Läkemedelsverkets tolkning att betrakta som läkemedel. Utredningens slutsats är att då denna produkt redan är reglerad av lagstiftning som är genomförd enligt direktiv på läkemedelsområdet behöver inte ytterligare nationell reglering genomföras enligt tobaksproduktdirektivet.

När det gäller e-cigaretter utan nikotin är utredningens slutsats att dessa inte omfattas av någon speciallagstiftning och därför omfattas av bestämmelser i produktsäkerhetslagen (2004:451). I avsnitt 4.2.4 pekas Konsumentverket ut som tillsynsmyndighet. Verket vill påpeka att det av 3 § i produktsäkerhetsförordningen (2004:469) framgår att Konsumentverket är tillsynsansvarig om ingen annan statlig myndighet har tillsyn över efterlevnaden av särskilda bestämmelser om produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker. Verkets tolkning blir att det i detta fall skulle kunna vara Kemikalieinspektionen som är tillsynsmyndighet när det gäller risker med inhalering av kemiska ämnen från e-cigaretter.

Det är svårt att förutse hur stor marknaden för e-cigaretter utan nikotin kommer att bli, men sannolikt blir det en produkt som kommer att finnas i stora volymer och således är viktig att kontrollera. Då det saknas standarder för e-cigaretter skulle riskvärderingen av olika vätskor med varierande sammansättning kunna komma att bli både komplex och svår. Konsumentverket har ingen expertkunskap för de risker som föreligger.

Konsumentverkets uppfattning är att det är av stor vikt att lagstiftaren tydligt klargör vilket ansvar som åvilar respektive myndighet för tillsynen av e-cigaretter.

Konsumentverket vill i sammanhanget upplysa om Marknadskontrollrådets skrivelse till regeringen i juni 2013 om problematiken kring e-cigaretter, en problematik som i många avseenden fortfarande är aktuell.

____________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Jan Nyquist och Mikael Schmidt deltagit samt juristen Emma Hedge, föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande    

Emma Hedge
Föredragande               

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera