Promemoria med förslag till ändring i lagen, Ju2015/4556/L1

Remissyttrande 24 augusti 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/674

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Promemoria med förslag till ändring i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

Sammanfattning

Konsumentverket ställer sig positivt till en ändring av bestämmelsens nuvarande lydelse men anser att den föreslagna lydelsen riskerar att komplicera bestämmelsen i onödan.

Konsumentverket förordar istället en mindre ändring så att bestämmelsen uppfyller den lägsta skyddsnivå som direktivet kräver men samtidigt behåller sin enkla utformning. 

Av Konsumentverket förordad lydelse

Konsumenten har rätt att frånträda avtalet sedan hela den första delbetalningen har lämnats. 

Konsumentverket vill också framföra vissa ytterligare synpunkter på lagens utformning i samband med remissförfarandet.

 

Rätten att frånträda ett avtal om långfristig semesterprodukt

Konsumentverket anser att bestämmelsen bör ändras till att gälla efter den första delbetalningen så att direktivets minsta skyddsnivå upprätthålls.

Den i promemorian föreslagna lydelsen skulle, vid en snäv tolkning av bestämmelsen, innebära att konsumenten först har rätt att säga upp avtalet efter den tidpunkt då konsumenten mottar betalningskravet.

Konsumentverket kan inte se något negativt för varken konsumenten eller näringsidkaren om istället konsumenten ges rätt att säga upp avtalet även innan betalningskravet mottagits.

Om konsumenten säger upp ett avtal kort tid efter det att en delbetalning lämnats skulle detta innebära att konsumenten fortsatt har rätt att nyttja den återstående tid för vilken betalning erlagts och att avtalet därefter upphör.

Ytterligare synpunkter

Avsaknad av sanktionsmöjligheter mm

Konsumentverket vill påpeka att de sanktionsmöjligheter som föreskrivs i lagen inte täcker verkets tillsynsområde och att det i ett fall är oklart vad sanktionsmöjligheten innebär.

Av kapitel 3 § 5 framgår att näringsidkare ska använda sig av en särskild blankett, Konsumentverket saknar möjlighet att sanktionera näringsidkare som inte följer bestämmelsen. Vidare följer av kapitel 5 § 2 att den som uppsåtligen bryter mot förbud på betalning döms till böter. Hur det går till saknas det information om.

Införa rätten att frånträda även ett avtal om tidsdelat boende

Konsument Europa anser att en bestämmelse om att frånträda även ett avtal om tidsdelat boende bör införas för att undvika konsumentproblem som är vanliga utomlands. Konsumenten vill ofta frånträda avtalet utan att få åter köpeskillingen för att slippa ytterligare årsavgifter.

Näringsidkaren vägrar dock som regel detta och uppmanar istället konsumenter att sälja avtalet vidare för att slippa årsavgifter. Andrahandsmarknaden för avtal om tidsdelat boende är begränsad och bedrägerier förekommer ofta rörande försäljning och rättshjälp. Konsument Europa saknar effektiva möjligheter att assistera i dessa ärenden.

__________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också jurist Maja Lindstrand deltagit och jurist Magnus Adell, föredragande.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Magnus Adell
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera