Promemorian Vissa Kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissyttrande 21 april 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/436

Finansdepartementet 
103 33 Stockholm
                                           

Konsumentverket har inga synpunkter. 

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av bitr. avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.    

Joachim Allard
Beslutande                  

Marianne Wreifors 
Föredragande  

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera