Remiss av promemorian Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Remissyttrande 13 november 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1464

Mot bakgrund av den korta svarstiden har Konsumentverket inte hunnit göra en djupare analys av förslagets konsekvenser för konsumenterna.

Konsumentverket vill ändå framhålla vikten av att transportörer har en upplysningsplikt mot konsumenter som omfattar den nu föreslagna ändringen och som tydligt måste framgå vid bokning av resan.

Konsumentverket har inga synpunkter i övrigt.

Detta yttrande har beslutats av biträdande avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Jan Nyquist och jurist Alexander Strömberg, föredragande, deltagit.

________________________________________

Joachim Allard
Beslutande                                   

Alexander Strömberg
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera