Remissyttrande avseende Ds 2014:43 – Grupp- och trafikförsäkringsfrågor

Remissyttrande 2 mars 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2014/1149

Justitiedepartementet
Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
103 33 Stockholm

Gruppförsäkring

Reservationsanslutning

Att anbud aktivt behöver antas för att ett avtal ska anses ingånget är en grundläggande princip inom svensk avtalsrätt. Principen är fast förankrad, välkänd och ses som naturlig av konsumenter. Redan av detta skäl krävs det, enligt Konsumentverkets uppfattning, tungt vägande skäl för att frångå principen och istället tillåta negativ avtalsbindning som reservationsanslutning är ett exempel på. Sådana tungt vägande skäl har bedömts finnas i fallet gruppförsäkringar där reservationsanslutning erbjuder fördelar både ur samhällelig och enskild synpunkt genom att fler personer ges ett grundläggande försäkringsskydd. Någon motsvarighet saknas, som påpekas i promemorian, i övriga nordiska länder.

Även om möjligheten till negativ avtalsbindning således finns, bör den ses som ett undantag till huvudregeln och därmed tillämpas mycket restriktivt.

Försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL, ger den som blivit försäkrad genom reservationsanslutning möjlighet att när som helst säga upp försäkringen. Det finns också särskilda krav på information samt möjlighet för konsumenten att erhålla betalningsfrist. Dessa regler säkrar dock inte att informationen är tillräckligt tydlig eller att konsumenter förstår att de ska ta del av den. Bestämmelserna utgör därför inte ett tillräckligt skydd. Konsumentverkets erfarenhet, genom bland annat anmälningar, är att konsumenters kännedom om reservationsanslutning är mycket låg och att deras intresse för försäkringsfrågor i allmänhet är begränsat. Det finns därför risk både för att konsumenter ansluts till försäkringar utan att ens känna till det och att de konsumenter som känner till försäkringen men inte önskar den, underlåter att säga upp den. Detta kan leda till både ökade premiekostnader och överförsäkring. Det kan också finnas fall där konsumenten felaktigt uppfattar att gruppförsäkringen ger ett tillräckligt försäkringsskydd, medan det i själva verket är fråga om ett mycket smalt skydd, vilket kan få till följd att konsumenten blir underförsäkrad.

För försäkringsföretagens del kan reservationsanslutning innebära både möjligheter till ökade intäkter och minskade kostnader. Genom att med hjälp av samarbetspartners nå ut med erbjudanden till färdiga grupper i till exempel ett befintligt kundregister sänks distributionskostnaderna och genom möjligheten att ansluta de kunder som inte aktivt avböjer försäkringen kan antas att anslutningsgraden är större än vad den hade varit om aktiv accept hade krävts. Med dagens tekniska möjligheter finns det också helt andra förutsättningar för berörda företag att nå ut till sina kunder med erbjudanden om försäkringar än vad som fanns vid försäkringsavtalslagens tillkomst. Sänkta kostnader kan förvisso ha en positiv effekt även för försäkringstagarkollektivet, men gynnar inte de konsumenter som inte hade tecknat försäkringen om de aktivt hade behövt acceptera erbjudandet för att bli bundna. Det finns alltså, enligt Konsumentverkets bedömning, en avgörande skillnad mellan att aktivt tacka ja till ett erbjudande respektive att bli bunden genom att inte tacka nej.

Konsumentverket och Finansinspektionen har i en skrivelse från 2012 uppmärksammat regeringen på att företag använder sig av reservationsanslutning för konsumenter som inte har annat gemensamt än att de är kunder i samma företag. Vid denna tidpunkt var företeelsen begränsad. Konsumentverket har dock sedan dess noterat en ökning av fall där reservationsanslutning används eller skulle kunna användas. Det tycks därför som om affärsmetoden har fått en större spridning och Konsumentverket befarar att denna utveckling kan förstärkas framöver.

Synpunkter på lagförslagets utformning

Då reservationsanslutning, som ovan har nämnts, är ett undantag från huvudregeln är det särskilt viktigt att lagen är tydlig vad beträffar när och hur reservationsanslutning är tillåten. I promemorian föreslås att reservationsanslutning bara ska vara tillåten "när gruppen består av medlemmar i samma organisation eller organisationer, eller av anställda hos samma arbetsgivare".

Konsumentverket befarar att denna ändring inte är tillräcklig för att stävja och förebygga att reservationsanslutning används även i fall där det saknas ett sådant samhälleligt och enskilt intresse som motiverar avsteg från huvudregeln om aktiv accept.

Begreppet "organisation" är både mångtydigt och brett. Exempelvis torde kundägda organisationer, ekonomiska föreningar, kundföreningar, kundklubbar eller ideella föreningar där konsumenter är medlemmar omfattas av organisationsbegreppet. Inte heller i de fall gruppen utgörs av anställda hos samma arbetsgivare, kan garanteras att intressegemenskap finns och att försäkringar som erbjuds ger ett grundläggande och för konsumenten nyttigt försäkringsskydd i enlighet med syftet bakom reglerna om reservationsanslutning.

Konsumentverket bedömer således att det även med den föreslagna lydelsen finns risk för en oönskad och olämplig tillämpning av det förenklade anslutningsförfarandet, där det är kommersiella intressen och inte omsorg om konsumenten som väger tyngst. Det är uppenbart att det i dessa fall saknas skäl att frångå huvudregeln om aktiv accept. Vid sidan av ovan redovisade risker och farhågor bedömer Konsumentverket att organisationsbegreppets vaghet också skulle innebära tillämpningsproblem ur ett tillsynsperspektiv.

Övergångsregler

Enligt förslaget ska de nya reglerna inte gälla vid förnyelse av sådana försäkringar som ingåtts genom reservationsanslutning enligt nu gällande regler, trots att försäkringsavtal som löper ut och förnyas ses som nya avtal.

Enligt Konsumentverkets uppfattning talar inte endast konsumenthänsyn, utan även konkurrenshänsyn, för att de nya reglerna ska gälla även försäkringsavtal som förnyas efter lagens ikraftträdande. Konsumentverket ser inte några beaktansvärda skäl som talar emot detta. Verket anser därför, i strid mot vad som föreslås i promemorian, att även sådana avtal ska omfattas av de nya reglerna.

Trafikförsäkring

Konsumentverket har inga synpunkter på de förslag och bedömningar som berör trafikförsäkringsfrågorna.

_____________________________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cecilia Tisell. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Gabriella Fenger-Krog, juristen Elin Steno, juristen Joel Westerlund samt juristen Camilla Tellås deltagit, varvid den sistnämnda har varit föredragande.

Cecilia Tisell
Beslutande

Camilla Tellås
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera