Rådet för funktionshinderfrågor

Konsumentverkets funktionshinderråd har till uppgift att bidra med kunskap om, och ge synpunkter på hur vi kan integrera funktionshinderfrågorna i vår verksamhet och hur vi utifrån detta kan stödja och driva på övriga berörda parter.

Rådet består av nio ledamöter. Fem ledamöter från Handikappförbunden och en ledamot vardera från Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Neuroförbundet och Sveriges Konsumenter. Rådet har möten två gånger per år med Konsumentverkets generaldirektör som ordförande. På mötena medverkar också tjänstemän från Konsumentverket.

Syfte och arbetsformer för Konsumentverkets funktionshinderråd

Ledamöter

Pelle Kölhed

Pelle representerar Handikappförbunden där han är vice ordförande sen 2008. Han brinner för en universellt utformad samhällsplanering som bygger ett samhälle, tillgängligt för alla utifrån funktionsrättskonventionen. Just nu jobbar han bland annat med att sitta som expert i LSS-utredningen.

Barbro Hejdenberg Ronsten

Barbro representerar Handikappförbunden och är distriktsordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) på Gotland och vice ordförande i riksförbundet. Hon är ordförande för forsknings- och utvecklingsutskottet inom RSMH, men brinner också för jämställd hälsa och hur det går att föra dialog med patienter ur ett brukarperspektiv. RSMH samarbetar med Funka.nu som arbetar med förbättringar och kunskap inom både teknik och kognitiva hjälpmedel.

Ewa Wiklund Jonsson

Ewa representerar Handikappförbunden och är med i styrelsen för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, en organisation som bland annat försöker få till stånd ett Centrum för Sällsynta Diagnoser på Universitetssjukhuset i Umeå. Ewa har arbetat som skolledare i närmare trettio år och där väcktes hennes intresse för hur skolan möter elever med funktionsnedsättningar. Ewa har ett barn-barn som har Möbius Syndrom vilket är den främsta anledningen till att hon började engagera sig inom funktionhinderrörelsen. Förbättrad tillgänglighet i butiker och ett bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning är frågor som hon brinner för.

Berit Robrandt Ahlberg

Berit representerar Handikappförbunden och är vice ordförande i Afasiförbundet. Hon är också ledamot i Flens kommuns råd för personer med funktionsnedsättning och i Landstingets råd för funktionshinderfrågor i Sörmland samt i Handikappföreningarna Sörmland. Berits fokus är främst tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättning men främst för personer med afasi. Konsumentfrågor är en stor del av människors vardag, därför är rådets arbete viktigt för alla människor. 

Håkan Thomsson

Håkan Thomsson representerar Synskadades Riksförbund, där han är förbundsordförande sedan år 2011. Han har en bakgrund som journalist och intresserar sig särskilt för frågor om tillgänglig och användbar information och tillgänglig handel.

Anne-Maj Magnström

Anne-Maj är styrelseledamot i Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, som verkar för tillgänglighet på alla nivåer i samhället som information och tjänster. Att alla oavsett språktillhörighet och kommunikation ska kunna ta del av sina rättigheter som konsument eller medborgare. Anne-Maj med bakgrund även från Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar numera på teckenspråks- och dövblindtolksutbildningen vid Västanviks Folkhögskola. Hennes specialitet och hjärtefrågor handlar om IKT, information kommunikation och teknologi, samt tillgängliga medier med uppdrag i Myndigheten för tillgängliga mediers brukarråd och Synskadades riksförbunds ledarhundsverksamhet brukarråd som ledarhundsförare.

Elin Sandström

Elin representerar Sveriges Konsumenter där hon är projektledare för Med rätt att handla, en satsning för att främja den kognitiva tillgängligheten i handeln. Elin är intresserad av metoder som utgår från ett deltagarperspektiv och skapar förutsättningar för deltagande på lika villkor. Oavsett funktionsvariation ska konsumenter ha jämbördig tillgång till köpmiljöer och tydlig information samt kunna få ett gott bemötande. Sveriges Konsumenter prioriterar övergripande frågor rörande design för alla och ickediskriminering.

Kristina Niemi

Kristina representerar Neuroförbundet och är kanslichef på Neuroförbundets rikskansli. Hon har en bakgrund från apoteks- och läkemedelsbranschen och har bland annat arbetat med tillgång till läkemedelsinformation. Hon har också arbetat med dosdispensering av läkemedel till konsumenter som av medicinska skäl själva inte kan hantera sina läkemedel. Kristina brinner för att arbeta för ett samhälle där alla ges samma förutsättningar oavsett diagnos och är intresserad av konsumentfrågor för konsumenter med både fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar.

Gerd Winoy Mowitz

Gerd representerar Handikappförbunden och har alltid varit engagerad i funktionshinderfrågor. Hon är aktiv i Handikappförbundens samverkansorgan i Skåne där de bland annat arbetar för att alla ska ha samma rätt till hjälp och stöd, oavsett vilket funktionshinder du har eller var i landet du bor. Gerd är också medlem i mag- och tarmförbundet i Stockholm och har ett särskilt intresse för konsumentfrågor.

Senast granskad 7 november 2016