Rådet för funktionshinderfrågor

Konsumentverkets funktionshinderråd har till uppgift att bidra med kunskap om, och ge synpunkter på hur vi kan integrera funktionshinderfrågorna i vår verksamhet och hur vi utifrån detta kan stödja och driva på övriga berörda parter.

Rådet består av nio ledamöter och har möten två gånger per år med Konsumentverkets generaldirektör som ordförande. På mötena medverkar också tjänstemän från Konsumentverket.

Syfte och arbetsformer för Konsumentverkets funktionshinderråd

Ledamöter i Konsumentverkets funktionshinderråd

Barbro Hejdenberg Ronsten

Barbro representerar Funktionsrätt Sverige och är distriktsordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) på Gotland och vice ordförande i riksförbundet. Hon är ordförande för forsknings- och utvecklingsutskottet inom RSMH, men brinner också för jämställd hälsa och hur det går att föra dialog med patienter ur ett brukarperspektiv. RSMH samarbetar med Funka.nu som arbetar med förbättringar och kunskap inom både teknik och kognitiva hjälpmedel.

Ewa Wiklund Jonsson

Ewa representerar Funktionsrätt Sverige och är med i styrelsen för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, en organisation som bland annat försöker få till stånd ett Centrum för Sällsynta Diagnoser på Universitetssjukhuset i Umeå. Ewa har arbetat som skolledare i närmare trettio år och där väcktes hennes intresse för hur skolan möter elever med funktionsnedsättningar. Ewa har ett barnbarn som har Möbius Syndrom vilket är den främsta anledningen till att hon började engagera sig inom funktionhinderrörelsen. Förbättrad tillgänglighet i butiker och ett bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning är frågor som hon brinner för.

Berit Robrandt Ahlberg

Berit representerar Funktionsrätt Sverige och är vice ordförande i Afasiförbundet. Hon är också ledamot i Flens kommuns råd för personer med funktionsnedsättning och i Landstingets råd för funktionshinderfrågor i Sörmland samt i Funktionsrätt Sörmland. Berits fokus är främst tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättning men främst för personer med afasi. Konsumentfrågor är en stor del av människors vardag, därför är rådets arbete viktigt för alla människor. 

Elisabeth Wallenius

Representerar Funktionsrätt Sverige

Margaretha Röstlund

Margareta representerar Funktionsrätt Sverige och är ordförande i Mag- och tarmförbundet. Förbundet samlar personer med många olika diagnoser och en jämlik vård över hela Sverige är en av de viktigaste frågorna. En annan aktuell fråga är att se till att det finns bra information om vilken mat som är bra att äta för de som har överkänslig tarm IBS (Irritable Bowel syndrome). Margareta är nybliven pensionär och hade sin senaste anställning som ombudsman på Pensionärernas Riksorganisation (PRO) i Örebro län. Hon kommer att fortsätta som förtroendevald inom PRO efter sin pensionering och är även engagerad i andra föreningar.

Håkan Thomsson

Håkan Thomsson representerar Synskadades Riksförbund, där han är förbundsordförande sedan år 2011. Han har en bakgrund som journalist och intresserar sig särskilt för frågor om tillgänglig och användbar information och tillgänglig handel.

Anne-Maj Magnström

Anne-Maj är styrelseledamot i Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, som verkar för tillgänglighet på alla nivåer i samhället som information och tjänster. Att alla oavsett språktillhörighet och kommunikation ska kunna ta del av sina rättigheter som konsument eller medborgare. Anne-Maj med bakgrund även från Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar numera på teckenspråks- och dövblindtolksutbildningen vid Västanviks Folkhögskola. Hennes specialitet och hjärtefrågor handlar om IKT, information kommunikation och teknologi, samt tillgängliga medier med uppdrag i Myndigheten för tillgängliga mediers brukarråd och Synskadades riksförbunds ledarhundsverksamhet brukarråd som ledarhundsförare.

Elin Sandström

Elin representerar Sveriges Konsumenter där hon är projektledare för Med rätt att handla, en satsning för att främja den kognitiva tillgängligheten i handeln. Elin är intresserad av metoder som utgår från ett deltagarperspektiv och skapar förutsättningar för deltagande på lika villkor. Oavsett funktionsvariation ska konsumenter ha jämbördig tillgång till köpmiljöer och tydlig information samt kunna få ett gott bemötande. Sveriges Konsumenter prioriterar övergripande frågor rörande design för alla och ickediskriminering.

Kristina Niemi

Kristina representerar Neuroförbundet och är kanslichef på Neuroförbundets rikskansli. Hon har en bakgrund från apoteks- och läkemedelsbranschen och har bland annat arbetat med tillgång till läkemedelsinformation. Hon har också arbetat med dosdispensering av läkemedel till konsumenter som av medicinska skäl själva inte kan hantera sina läkemedel. Kristina brinner för att arbeta för ett samhälle där alla ges samma förutsättningar oavsett diagnos och är intresserad av konsumentfrågor för konsumenter med både fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar.

Senast granskad 28 augusti 2018