Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd har till uppgift att bidra med analyser och synpunkter som rör utvecklingen på konsumentområdet. Rådet ska också underlätta för oss att ta del av aktuell forskning som är relevant för våra ansvarsområden.

Konsumentverkets vetenskapliga råd bidrar med kunskap och forskningsrön inom det konsumentpoli­tiska området och ger vägledning för Konsumentverkets strategiska verksamhetsutveckling. Rådet är en viktig kommunikationskanal till universitets- och högskolevärlden vilket underlättar för oss att ta del av aktuell forskning som är relevant för våra ansvarsområden. Vetenskapliga rådet bidrar även med synpunkter på metodfrågor och analyser av verkets utredningar. Rådets ordförande är chefen för verkets analysenhet.

Rådet inrättades i december 2003. Ledamöterna förordnas av Konsumentverkets generaldirektör för två år i taget.

Ledamöter 2016–2017

Peter Vikström, ordförande

Chef för analysenheten på Konsumentverket samt är filosofie doktor i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Hans forskning har varit inriktad på faktorer bakom långsiktig ekonomisk tillväxt samt hur ekonomisk tillväxt kan kopplas till miljöpåverkan.

Ragnar Andersson

Professor i riskhantering vid institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet. Han forskar bland annat om skadeförebyg­gande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Hit hör bland annat produktsäkerhetsfrågor och frågor rörande personsäkerhet och för barn och äldre.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Professor i juridik på Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på tre huvudområden: marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Hon undervisar i europarätt, komparativ rätt, immaterialrätt, marknadsrätt och rättsekonomi. Antonina ingår styrelsen för konkurrens- och marknadsrättsliga föreningen

Bo Edvardsson

Professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet och verksam vid Centrum för tjänsteforskning (CTF). Hans forskning inkluderar områdena tjänstekvalitet, värdeskapande genom tjänster och tjänstesystem, tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, kundklagomål och kundupplevelser samt tillverkande företags tjänstefiering.

Torbjörn Hjort

Docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning fokuserar främst på vad ekonomisk sårbarhet innebär i ett konsumtionsbaserat samhälle. Han intresserar sig också för hur föreställningar kring skälig levnadsnivå skapas och hur samhällets finansiering påverkar den enskilde, företrädesvis grupper med knapp ekonomi.

Stefan Larsson

Docent i teknik och social förändring. Han är föreståndare vid Lunds universitets Internetinstitut (LUii), och studerar frågeställningar i tvärsnittet ny teknik och samhälle, ofta i relation till konceptuell och språklig förändring, rättsliga utmaningar i en digital kontext, digitalisering och sociala normer.

Helena Sandberg

Docent i medie-och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Hon leder en forskargrupp som studerar barn och ungas upplevelser av och interaktion med reklam och marknadsföring i digitala medier. En del av hennes forskning ägnas också åt medialiseringen av hälsa och ohälsa, inte minst tvärvetenskapliga och kritiska aspekter på e-hälsa.

Åsa Svenfelt

Docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. Hon är verksam som forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan (KTH). Särskilt intresserad av hållbar konsumtion, hållbara framtider bortom BNP-tillväxt, rättvis fördelning och användnings av ekosystemtjänster.

Magnus Söderlund

Professor i marknadsföring och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Han forskar bland annat om kunders nöjdhet, lojalitet och deras emotioner när de exponeras för olika marknadsföringsaktiviteter.

Robert Östling

Ekonomie doktor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet. Forskar framförallt inom tillämpad mikroekonomi, beteendeekonomi, spelteori och politisk ekonomi. Han är en av de drivande bakom Ekonomistas, ett nationalekonomiskt forum för debatt om samhället, politiken och vetenskapen.

Kontaktperson Konsumentverket

Peter Vikström
peter.vikstrom@konsumentverket.se
054 - 19 41 26

Senast granskad 7 november 2016