Säkra varor och tjänster

Konsumentverkets arbete med produktsäkerhet är indelat i fyra områden; personlig skyddsutrustning för privat bruk, leksaker, tjänsters säkerhet och konsumentvaror utan speciallagstiftning.

Marknadskontroller utförs på alla fyra områden och arbetet är både tematiskt, reaktivt och proaktivt. Det tematiska arbetet sker oftast i form av marknadskontrollprojekt. Vi arbetar för att varor och tjänster på marknaden ska uppfylla gällande säkerhetskrav och att företagarna lever upp till de krav som ställs på dem. Vårt reaktiva arbete består i att anmälningar som kommer in till oss utreds. Den kunskap vi får genom detta arbete ger tillsammans med bland annat skadestatistik och vår omvärldskunskap en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras för myndighetens marknadskontroll.

Gällande krav

För att få tillhandahålla varor och tjänster på marknaden måste de uppfylla gällande krav. Dessa krav formuleras på EU-nivå i förordningar och direktiv som genomförs på nationell nivå i form av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Dessa krav är bindande och det är företagarnas ansvar att veta vilka krav som gäller. Det enklaste sättet för tillverkare och andra aktörer att förvissa sig om att en vara uppfyller gällande krav är i allmänhet att kontrollera att den uppfyller gällande europeisk standard.

Standarder

Konsumentverket är en av flera myndigheter som tillsammans med näringslivet och andra aktörer arbetar för ökad säkerhet genom att ta fram standarder som företagare kan använda för att säkerställa att deras varor och tjänster uppfyller gällande krav. Standarden används också vid myndigheternas marknadskontroller och beskriver hur produkten ska provas.

Proaktivt arbete

Vårt deltagande i standardiseringsarbetet som beskrivits ovan är en del av vårt proaktiva arbete. Vi arbetar även proaktivt och förebyggande genom att informera företag om regler och risker. På så sätt kan farliga produkter och osäkra tjänster försvinna från marknaden.

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra till oss

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet på Hallå konsuments webbplats

Om varor och tjänsters säkerhet på våra företagssidor

Senast granskad 19 april 2018