Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den är säker och har rätt märkning och produktinformation. Vårt arbete med personlig skyddsutrustning sker genom marknadskontroll, standardisering, EU-arbete och genom information till företag och konsumenter.

Konsumentverkets ansvar

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning för privat bruk. Arbetsmiljöverket har motsvarande ansvar för produkter som är för yrkesanvändning. Vårt ansvar som marknadskontrollmyndighet innebär att vi bevakar att den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden uppfyller alla bestämmelser.

Kontroll av skyddsutrustning

Under 2015 genomför vi kontroller av skyddsutrustning för ”Gör det själv”-arbete, till exempel ögonskydd, arbetshandskar, andningsskydd, sågskyddskläder och fallskydd. Vi kontrollerar även klätterutrustning. Vissa produkter kommer att kontrolleras genom teknisk provning. Men för de flesta produkter handlar det om kontroll av formella krav, till exempel att försäkran om överenskommelse och typkontrollintyg finns, korrekt märkning och användarinformation på svenska. Om tillverkaren inte åtgärdar eventuella fel kan resultatet bli försäljningsstopp och återkallelse av produkterna om de har bristande skyddsverkan och därmed är farliga.

Marknadskontroll

I EU är medlemsstaterna skyldiga att bedriva marknadskontroll, det vill säga övervaka att produkterna som säljs uppfyller krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra lagstadgade egenskaper. Vår marknadskontroll sker huvudsakligen som stickprovskontroller på utvald personlig skyddsutrustning eller genom tillsynsbesök hos utvalda företag. Den personliga skyddsutrustningen som kontrolleras skickas vid behov till ackrediterade laboratorier för provning. Vi begär också att företaget som tillhandahåller den personliga skyddsutrustningen uppvisar obligatorisk dokumentation.

Arbete med standardisering

Lagstiftningen anger övergripande vilka krav som gäller för personlig skyddsutrustning, men detaljerna förs in i så kallade harmoniserade standarder. Vi arbetar bland annat aktivt med standardisering inom huvudskydd (hjälmar), ögonskydd samt kroppsskydd (motorcykelskydd, sportskydd, flytvästar och flythjälpmedel). Ett exempel på vad vi arbetar med för närvarade är att krav införs för uppblåsbara flytvästar som säkerställer att gaspatroner inte kan gänga ur under användning. Som ett annat aktuellt exempel kan nämnas arbetet inom hjälmstandardisering för att få fram en generell provningsmetod för skydd mot sneda islag (rotationsvåld).

EU-samarbete

Vi deltar som nationella experter inom personlig skyddsutrustning vid möten som EU-kommissionen kallar till. Vi samarbetar även med andra myndigheter inom EU och då främst med de nordiska länderna. Detta för att marknadskontrollen ska bli mer effektiv.

Information till företag och konsumenter

Vårt arbete med personlig skyddsutrustning är förebyggande genom att vi informerar näringslivet om vilka regler som gäller. Vi tar även fram information till konsumenter om personlig skyddsutrustning.

Regler om personlig skyddsutrustning för dig som är företagare

Senast granskad 29 mars 2019

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Om personlig skyddsutrustning på Hallå konsument