Överskuldsättning

Tema överskuldsättning baseras på regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016.

Syftet är att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen. Vid sidan av dessa myndigheter finns ett brett nätverk av samverkande aktörer.

Du missar väl inte avslutskonferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning?

  • Konferensen äger rum på Nalen i Stockholm den 16 maj och är kostnadsfri.
  • Konferensen riktar sig till myndigheter och organisationer som direkt eller indirekt arbetar med att ge stöd till personer som lever med ekonomisk stress eller skulder. Syftet med konferensen är att skapa förståelse för hur viktigt det är med stöd i ett tidigt skede.
  • Program och mer information om konferensen finner du via länkarna nedanför den här rutan. 
  • Kan du inte åka till konferensen kan du ändå ta del av den via vår direktsändning på Konsumentverkets You tube-kanal. Start klockan 9.15 den 16 maj 2019.

Programblad för avslutningskonferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Anmälningsformulär till avslutningskonferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Livesändning av konferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning. Start 9.15 den 16 maj 2019. 

Projektet slutredovisas i juni 2019

Inom projektet sker samverkan med flera olika organisationer, stiftelser och myndigheter som är intressanta för arbetet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 juni 2019.

Samverkansråd för budget- och skuldfrågor

Konsumentverket fick även ett uppdrag att bilda ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor. Rådet ska stödja regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning, underlätta att aktiviteter inom uppdraget når fram och används samt diskutera aktuella budget-och skuldrelaterade frågor. Rådet ska också vara en kontaktyta in i respektive myndighet eller organisation, löpande följa utvecklingen när det gäller enskildas skuldsättning samt värdera resultatet av arbetet.

Rådet leds av Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell. I rådet ingår också representanter från Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Kriminalvården, Försäkringskassan, Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Föreningen för budget- och skuldrådgivare, Svenska kyrkan,  Sveriges stadsmissioner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Rådets arbete ska enligt uppdraget avslutas samtidigt som slutredovisningen av regeringsuppdraget fördjupad samverkan mot överskuldsättning. 

Stöd till dem som har problem att klara sina betalningar

PM:et Stöd till personer som har problem att klara sina betalningar ger en samlad bild av vilket stöd som finns i samhället för personer som har eller riskerar att få problem med skulder. PM:et bygger på uppgifter från överskuldsättningsprojektets samverkansaktörer, och har samlats in genom en skriftlig enkät med kompletterande telefonintervjuer.

Stöd till dem som har problem att klara sina betalningar PM

Senast granskad 19 april 2018