די שוועדישע קאנסומער אגענטור

- ייִדיש

די שוועדישע קאנסומער אגענטור

די שוועדישע קאנסומער אגענטור איז א רעגירונגס אגענטור באאויפטראגט מיטן באשיצן קאנסומער אינטערעסן.

די רעגירונג און פארלימענט באשטימען קאנסומער פאליסי און שטעלן אויף די פרעימווארק פאר די קאנסומער אגענטור'ס ארבעט.

די שוועדישע קאנסומער אגענטור ווערט אנגעפירט דורך א דירעקטאר דזשענערעל וואס איז אויך דער קאנסומער אמבודסמאן (KO). דער קאנסומער אמבודסמאן (KO) טוט אויפזיכטן די מארק און באשיצט די אינטערעסן קאנסומער אנטקעגן פירמעס אין געריכט.

מיר ארבעטן מיט:

  • אויפזיכט פון פירמעס
  • קלאגעס
  • אפמאכן מיט אינדוסטריע
  • פארזיכערן זיכערע פראדוקטן און סערוויסעס
  • העלפן קאנסומער אראנדזשירן זייער פערזענליכע פינאנצן
  • טרענירן און העלפן לאקאלע קאנסומער ראטגעבער און בודזשעט און חובות ראטגעבער
  • העלפן יונגע ווערן מער קריטיקרנדע קאנסומער
  • אומאפהענגיגע אינפארמאציע פאר קאנסומער דורך Hallå Konsument
  • אומאפהענגיגע אינפארמאציע פאר קאנסומער קויפונג אין אנדערע EU לענדער
  • אנאליזירן טרענדס און טרעפן קאנסומער פראבלעמען אין פארשידנארטיגע מארקן