קאנטאקטן

Kontakt - ייִדיש

שוועדישע קאנסומער אגענטור/קאסומער אמבודסמאן

אדרעס: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

פאסט אדרעס: Box 48, 651 02 Karlstad

+46 (0)771 - 42 33 00  :טעל

+46 (0)54 - 19 41 95 :פעקס

 אי-מעיל

שטונדן: מאנטאג-פרייטאג, 08.00-16.00

 

די שוועדישע קאנסומער אגענטור איז א רעגירונגס אגענטור. דאס באדייט אז אלע דאקומענטן וואס איר 

שיקט צו די נאציאנאלע קאנסומער אגענטור ווערט עפענטליכע דאקומענטן וואס קען פארלאנגט ווערן און 

געלייענט דורך די פובליק.

 

אייער רעכט צו אייער שפראך

אלע מיטגלידער פון די נאציאנאלע מיניאריטעטן האבן די רעכט צו נוצן זייער שפראך אין פארבינדונגען מיט 

 אויטאריטעטן. די בראשור "אייער רעכט צו אייער שפראך" גיבט צו פארשטיין אייערע שפראך רעכטן 

וואס איר האט אין וואס איר קענט פארלאנגען פון אייער מוניציפאליטעט און אגענטורן.

לייענט די בראשור "אייער רעכט צו אייער שפראך" ביי די אינסטיטוט פאר שפראך און פאלק קולטור וועבסייט 

אומאָפּהענגיקע עצות דורך "האַלאָ קאָנסומענט" און ECC שװעדן

"האַלאָ קאָנסומענט" איז אַן עצה־געבער װאָס גיט אומאָפּהענגיקע עצות גלײַך צו קאָנסומענטן. "האַלאָ קאָנסומענט" אַרבעט צוזאַמען מיט אַ סך מלוכישע אינסטאַנצן, די פיר קאָנסומענט־ביוראָען און די קאָמונאַלע עצה־געבערס.

צו hallåkonsument.se

ECC שװעדן באָט אָן בחינמע עצות צו דיר װאָס האָט אײַנגעקויפֿט אַ פּראָדוקט אָדער דינסט פֿון אַ לאַַנד אינעם אײ"פֿ, נאָרװעגיע, איסלאַנד און גרויס־בריטאַניע.

צו eccsweden.se

לאקאלע רעגירונג קאנסומער ראט און בודזשעט און חובות ראט 

מערסטנס שוועדישע מוניציפאליטעטן שטעלן צו קאנסומער אינפארמאציע פאר זייערע איינוואוינער. אלע

לאקאלע אויטאריטעטן זאלן צושטעלן ראט איבער פערזענליכע פינאנץ טעמעס פון בודזשעט און חובות

ראטגעבער.

זוכט פאר פארבינדונגען אין אייער מוניציפאליטעט