Samverka lokalt om skuldproblem

Metodstödet "Hur mår din ekonomi" innehåller verktyg som ska underlätta för olika aktörer i samhället att samverka för att kunna hjälpa enskilda med skuldproblem på bästa sätt. Verktygen i metodstödet kan användas separat och inte bara för lokal samverkan.

Syftet med metodstödet är att få många olika yrkesgrupper att ställa frågor till individer kring privatekonomi och skuldproblematik. Stödet riktar sig till budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och andra aktörer som kommer i kontakt med människor som har ekonomiska problem.

Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder

PDF 872 KB. Öppnas i nytt fönster

Handledningen innehåller en sammanställning av de olika verktygen. Här finns även en lista över framgångsfaktorer för den lokala samverkan, förslag på tänkbara aktörer i ett lokalt nätverk samt konkreta tips för hur man enkelt kan komma igång med sin samverkan.

I metodstödet ingår bland annat en film. I filmen följer vi tre personer med skuldproblem. Filmen bygger på verkliga berättelser och finns i två versioner. En version som riktar sig till samverkansaktörer och en version riktad till enskilda. 

Stöd för samverkan:

Filmen "Hur mår din ekonomi? - samverkansaktörer

Filmen är tänkt som ett stöd för att skapa förståelse för vikten av att nå ut med stöd till personer som riskerar skuldproblem.

Broschyren "Hur ska det gå för Peter?" och vinsten av att samverka

PDF 607 KB. Öppnas i nytt fönster

I broschyren finns argument för lokala aktörer att se vinsten av att samverka mot överskuldsättning.

Dialogduk "Hur mår din ekonomi?"

PDF 217 KB. Öppnas i nytt fönster

Dialogduken är ett hjälpmedel för lokal samverkan. Den kan användas av lokala aktörer och möjliggör ett strukturerat samtal för att nå ut med stöd till personer som riskerar problem med skulder.

Mer metodstöd att sprida och använda

Metodstödets delar nedan kan användas separat och inte bara som stöd för lokal samverkan. 

Folder på sju språk

Vill du prata med någon om dennes privatekonomi och eventuella skuldsättning? Då kan det här materialet fungera som en ingång i samtalet. Här ges möjlighet att skatta sig själv, och svaren ger en fingervisning om hur personens ekonomi egentligen mår.

Folder - Hur mår din ekonomi?

Bokmärke med lösningsfokus

Ett bokmärke med användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi. Frågorna bygger på ett lösningsfokus där individen får stöd att hitta vägar framåt för att förbättra sin situation.

Bokmärke - Hur mår din ekonomi?

Film om skuldproblem

En kort film som visar att skuldproblem är vanliga och att det finns hjälp att få. Det här är samma film som den ovan till samverkande aktörer, men riktar sig istället till enskilda. Den kan till exempel användas och visas vid studiecirklar och vid möten med barnavårdscentraler och andra relevanta aktörer.

Film - Hur mår din ekonomi? på Youtube

Senast granskad 20 januari 2022