Dom i målet KO – Dental Clean

Dom: 23 november 2018
Högsta Domstolen har prövat Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot företaget INT Förbrukningsartiklar i likvidation samt mot bolagsmannen bakom. Bolaget har marknadsfört bland annat rakhyvlar och tandborstar under namnet Dental Clean.

Under 2015 och 2016 kom ett stort antal anmälningar in till Konsumentverket om telefonförsäljning av olika produkter. Konsumenterna fick betalningskrav utan att ha beställt något och bolaget använde lockerbjudanden som ledde in i oönskade abonnemang.

Patent- och marknadsdomstolen förbjöd försäljningsmetoderna och kopplade ett vite till domen. Domstolen valde att förbjuda specifikt försäljning av de produkter som varit aktuella, medan Konsumentombudsmannen, KO, vill se ett bredare förbud. Detta för att förhindra att bolaget eller bolagsmannen fortsatte med samma metoder, fast med andra produkter.

I nästa instans, Patent- och marknadsöverdomstolen, breddades förbudet något, till att omfatta en grupp produkter. Samtidigt sänktes vitesbeloppet.

Båda dessa punkter har nu prövats av Högsta Domstolen. Domstolen fastställer Patent- och marknadsöverdomstolen dom, både vad gäller vitesbelopp, tidsintervall för löpande vite och förbudets omfattning. Beslutet från Högsta Domstolen är vägledande och därmed av intresse för liknande fall i framtiden.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/822.