Dom i målet KO – Nova Airlines

Dom: 13 juni 2018
Patent- och marknadsdomstolen avslår Konsumentombudsmannens, KO:s, talan.

Domstolen hänvisar till en dom i Högsta domstolen, HD, nyligen (Flyget till Antalya, T 2659-17) där HD slog fast att reklamationstiden bör vara två månader i normalfallet.

KO hade bett Patent- och marknadsdomstolen pröva om Nova Airlines, Novairs, avtalsvillkor med en reklamationstid på tre månader var oskäliga.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/135.