Vinnare i uppsatstävlingen 2020

Konsumentverket genomför varje år en uppsatstävling som är öppen för studenter på kandidat- och masternivå vid svenska lärosäten. 2020 markerar det femte året i rad för tävlingen.
Maria Bergström

Totalt kom 18 tävlingsbidrag in från 7 olika ämnesdiscipliner från 11 olika lärosäten i Sverige. Dessa har bedömts utifrån Konsumentverkets relevans- och kvalitetskriterier. De fyra av dem som rankats högst översändes till ledamöterna i Konsumentverkets vetenskapliga råd för slutlig kvalitetsgranskning. Utifrån rådets rekommendation har sedan GD Cecilia Tisell beslutat om vinnaren som i år är:

  • Maria Bergström med uppsatsen: ””Förföljd av reklam? En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam”, examensarbete på Juristprogrammet vid Lunds universitet. Handledare: Ulrika Wennersten.

För sin uppsats har vinnaren belönats med en prissumma på 25 000 kronor.

Motivering

En mycket välskriven uppsats med tydliga frågeställningar inom ett ämne som är aktuellt och viktigt för Konsumentverkets verksamhet. Uppsatsen är väl förankrad i den europeiska juridiska forskningen på området och visar på god förtrogenhet med den valda rättsdogmatiska metoden, inklusive EU-rättslig metod. Analysen är självständig och belyser på ett förtjänstfullt sätt samspelet mellan relevanta rättsområden, såsom dataskydd och marknadsföringsrätt. Författaren resonerar kritiskt och lägger fram intressanta förslag för den framtida rättsutvecklingen. 

Här hittar du uppsatsen: Förföljd av reklam? En utredning om skyddet mot individanpassad onlinereklam

Uppsatsen i korthet

Digitaliseringen har lett till ett nytt marknadsföringslandskap där näringsidkare i allt större utsträckning använder sig av information om konsumenten för att skapa reklam på individnivå.

Syftet med uppsatsen är att undersöka konsumentens skydd mot individanpassad onlinereklam utifrån reglerna om aggressiv marknadsföring och direktreklam i marknadsföringslagen (2008:486) (MFL), samt skyddet för personuppgifter i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Senast granskad 22 december 2020