Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen (KO) bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. Cecilia Tisell är konsumentombudsman.

Konsumentombudsmannen jobbar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras. KO har möjlighet att genom rättsliga åtgärder påverka företag som inte följer lagstiftningen som Konsumentverket har tillsyn över.

Företag som har gjort överträdelser går i de flesta fall frivilligt med på att ändra sig. Men om de inte gör det kan KO utfärda förlägganden eller gå till domstol. I vissa fall går KO till domstol även om bolaget meddelat att de ska rätta sig. Den rättsliga åtgärden väljs bland annat beroende på vad företaget har gjort för fel.

Utfärdar förelägganden mot företag

KO kan utfärda förelägganden mot företag som bryter mot marknadsföringslagen eller avtalsvillkorslagen. KO kan utfärda två typer av förelägganden:

 • Ett förbudsföreläggande (FF) som kan förbjuda ett företag att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor.
 • Ett informationsföreläggande (IF) som kan tvinga ett företag att lämna viktig information i sin marknadsföring.

KO:s förelägganden kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Om PMD meddelar prövningstillstånd kan ärendet därefter gå vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). I fall där rättsläget är oklart utfärdar inte KO förelägganden utan stämmer företaget inför Patent- och marknadsdomstolen.

Driver rättslig process mot företag i domstol

Om rättsläget är oklart, eller om ett företags överträdelse av viss marknadsrättslig lagstiftning kan ge påföljden marknadsstörningsavgift eller sanktionsavgift, stämmer KO företaget inför Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen kan på yrkande av KO meddela dom enligt följande:

 • Förbjuda företag att använda viss marknadsföring eller vissa avtalsvillkor.
 • Ålägga företag att lämna viktig information i sin marknadsföring.
 • Vid uppsåtliga eller oaktsamma överträdelser av viss marknadsrättslig lagstiftning kan domstolen besluta att företaget ska betala en marknadsstörningsavgift.
 • Vid uppsåtliga eller oaktsamma överträdelser av förbud mot visst avtalsvillkor kan domstolen besluta att företaget ska betala en sanktionsavgift.

Patent- och marknadsdomstolens domar kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, som prövar målet om Patent- och marknadsöverdomstolen beviljar den klagande prövningstillstånd. I vissa fall får Patent- och marknadsöverdomstolens domar överklagas till Högsta domstolen.

Företräder konsumenter i domstol

KO kan också företräda konsumenter i domstol. Det finns två möjligheter:

 • KO kan hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag.
 • KO kan ibland hjälpa en grupp konsumenter som har en tvist med en näringsidkare. KO företräder då en hel grupp av konsumenter vid domstol eller vid Allmänna reklamationsnämnden. Denna hjälp kallas grupptalan och finns reglerad i lagen om grupprättegång.

Hur du gör en ansökan

Ansök om KO-biträde

Relaterad information

Mål, domar och förelägganden

KO har ordet

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 20 november 2023