Vår verksamhet

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet. Vi finns i Karlstad och är cirka 190 personer som tillsammans bidrar till en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Vi arbetar med:

  • tillsyn mot företag
  • överenskommelser med näringslivet
  • varors och tjänsters säkerhet
  • oberoende vägledning till konsumenter
  • privatekonomiska frågor
  • att ge stöd till konsumentverksamhet i kommunerna
  • att ta fram och sprida kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion
  • att stärka unga att bli medvetna konsumenter
  • att kartlägga och analysera konsumenters situation och förutsättningar på olika marknader.

Se följande film med syntolk 

Tillsyn och förebyggande arbete mot företag

Varje år får vi in tusentals anmälningar från konsumenter som tycker att företag har fel i sin marknadsföring eller i sina avtalsvillkor. Anmälningarna tillsammans med vår egen bevakning ger oss bra underlag för att granska företag och ta kontakt med dem som bryter mot lagen. Om vi inte kommer överens kan vi ta företagen till domstol. Vi arbetar också förebyggande. I möten med näringslivet kommer vi genom branschöverenskommelser överens om hur reklam och avtal får se ut.

Mer om vårt arbete med tillsyn

Säkra varor och tjänster

Vi arbetar för att alla varor och tjänster som konsumenter köper eller hyr ska vara säkra. Det gör vi bland annat genom marknadskontroller där vi undersöker produkter. Arbetet är även proaktivt och förebyggande genom att vi informerar branschen om regler och risker. Vi prioriterar särskilt produkter för barn. Om en vara eller en tjänst är farlig kan vi förbjuda den eller se till att tillverkaren informerar om riskerna.

Mer om vårt arbete med säkra varor och tjänster

Oberoende vägledning via Hallå konsument och ECC Sverige

Hallå konsument är en upplysningstjänst som ger oberoende vägledning direkt till konsumenter. Hallå konsument samarbetar med flera myndigheter, de fyra konsumentbyråerna och kommunernas konsumentvägledning.

ECC Sverige, erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som köpt en vara eller tjänst från ett land inom EU samt Norge, Island och Storbritannien. ECC Sverige delfinansieras av Europeiska kommissionen och ingår i nätverket European Consumer Centre (ECC-net).

Mer om vägledning direkt till konsumenter

Privatekonomin ska gå ihop

En hushållsbudget kan vara en bra hjälp för att pengarna ska räcka till det viktiga. Varje år beräknar vi kostnader för några av hushållets vanligaste utgiftsområden, siffror som bland annat kan användas för att göra en budget. Vi jobbar också med att utbilda och ge stöd till kommunernas budget- och skuldrådgivare. De erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som bor i kommunen.

Mer om vårt arbete inom privatekonomi

Stöd till konsumentverksamhet i kommunerna

Kommunens konsumentvägledning ger viktig och bra vägledning till dem som har konsumentfrågor. Vi utbildar vägledarna och ger dem stöd i deras arbete. Vi ger även stöd till andra lokala aktörer som möter konsumenter inom sin verksamhet.

Mer om vårt stöd till kommunernas konsumentverksamhet

Ta fram och sprida kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion

Konsumentverket har som mål att hållbar konsumtion ska bli enklare. Vår roll är att bygga och sprida kunskap kring vilka förutsättningar konsumenter har och hur de agerar. Genom vår upplysningstjänst Hallå konsument informerar vi konsumenter om mer hållbara val. Vi har också en marknadsrättslig roll, kopplat till miljöpåståenden i marknadsföring.

Mer om vårt arbete inom miljö och hållbarhet

Stärka unga konsumenter

Företag vänder sig ofta direkt till barn och ungdomar. Därför behöver unga tidigt bli kunniga och medvetna konsumenter. Vi hjälper skolan att utbilda ungdomar i konsumentfrågor. Vi tar bland annat fram lektionsmaterial och information som är särskilt anpassad för unga.

Mer om vårt arbete mot barn och unga

Omvärldsbevakning och fördjupade analyser

För oss är det viktigt att veta hur det är att vara konsument, och vilka utmaningar som väntar i framtiden. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och genomför årligen datainsamlingar och fördjupade analyser för att ta reda på vilka problem konsumenter har på olika marknader. Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för vår egen verksamhet. Den är också användbar för andra myndigheter, företag och för regeringens prioriteringar inom konsumentpolitiken.

Mer om vårt arbete med forskning och rapporter

Senast granskad 14 december 2022