Dom i målet mellan KO och Myresjöhus

Dom: 19 mars 2015
Högsta domstolen, HD, anser att det var fel av entreprenören Myresjöhus att använda konstruktionen med enstegstätade, putsade fasader i uppförandet av småhusen i Svedala.

HD tar däremot inte ställning till om det var vårdslöst av Myresjöhus att använda konstruktionen med enstegstätade fasader eller om bolaget borde ha kunnat förutse att konstruktionen innebar en risk för fukt- och mögelskador.

Det är frågor som HD kommer att återkomma till eftersom man i domen samtidigt beviljar prövningstillstånd när det gäller frågan om felet är väsentligt och om Myresjöhus var vårdslös vid valet av fasadkonstruktion. HD kommer också att pröva om även andrahandsköparna har rätt att rikta sina krav mot Myresjöhus, eller om det bara är de ursprungliga köparna som kan det.

Tvisten som alltså gått ända upp till Högsta domstolen, HD, handlar om ett antal småhus som Myresjöhus byggde i Svedala under perioden 1999 till 2003. Efter att ha upptäckt problem med fukt i fasaderna stämde husägarna Myresjöhus. Skadorna hade uppstått till följd av att Myresjöhus använt metoden med enstegstätade fasader. Villaägarna fick rätt i tingsrätten och Myresjöhus dömdes att betala ut skadestånd.

Tingsrättens bedömning var att Myresjöhus inte lyckats visa att bolaget inte varit vårdslöst genom sitt val av den enstegstätade lösningen.

Men tingsrättens dom ändrades av hovrätten. Hovrätten hävdar att entreprenaden utförts på ett sätt som var normalt förekommande vid tidpunkten då husen byggdes. Därför går det inte att lasta Myresjöhus för vårdslöshet när företaget valde den enstegstätade metoden.

Konsumentombudsmannen stödjer villaägarna i tvisten genom att ställa upp med advokathjälp för att villaägarna utan kostnad ska kunna driva målet vidare i Högsta domstolen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2013/119.