Fastslagen dom i målet mellan KO och Myresjöhus

Dom: 22 december 2015
Högsta domstolen, HD har slagit fast att det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader.

Mål nr T 916-13

Domslut: Högsta domstolen förklarar att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen inte är bindande för andrahandsköparna. Högsta domstolen förklarar att Myresjöhus Aktiebolags ansvar inte är begränsat enligt ABS 95 kap. 5 § 7. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målets övriga delar. Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt återförvisar målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

Det här innebär att HD slagit fast att det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader. Nu måste byggentreprenören ta ansvar för de mögelskadade husen i Svedala. Rent konkret betyder det att Myresjöhus nu måste reparera husen, alternativt ersätta villaägarna för vad reparationerna kommer att kosta. Det beror på vad hovrätten kommer fram till när nu målet återförvisas dit. Det handlar troligen om kostnader på flera hundra tusen kronor per hus. Bolagets ansvar gäller även om huset sålts vidare.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2013/119.