Dom i målet mellan KO och Advisor

Dom: 18 december 2018
Patent- och marknadsöverdomstolen har nu prövat domen från Patent- och marknadsdomstolen gällande bindningstider för tjänster av premiepensionsförvaltare. Domstolen slår fast den tidigare instansens dom, och finner att det inte är skäligt med bindningstider längre än tolv månader.

Företaget Advisor hade tidigare avtal med bindningstider på ett, två, tre och fem år. Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att det inte var skäligt eftersom det innebar en stor nackdel för konsumenterna att vara bunden till ett så pass långt avtal.

Patent- och marknadsöverdomstolen delar KO:s syn på saken och konstaterar att långa avtalstider begränsar möjligheten att byta leverantör som kan erbjuda bättre villkor. Långa avtalstider kan också leda till inlåsningseffekter och kan hämma konkurrensen.

Den enda fördel konsumenten hade av ett längre avtal var en blygsam rabatt. Rabatten ska ställas i relation till de intäkter i form av avgifter som Advisor tillförsäkrades. Den låga rabatt som konsumenten fick väger inte på något avgörande sätt upp den nackdel för konsumenten som en lång bindningstid medför, skriver domstolen. Domstolen konstaterar att det inte har funnits en rimlig balans mellan parterna.

Patent- och marknadsdomstolen beslut om att företaget förbjuds att ha längre avtalstider än tolv månader står fast. Skulle företaget bryta mot förbudet kan ett vite på 1 miljon kronor komma att dömas ut.

Advisor har sedan tidigare tagit bort bindningstider som sträcker sig längre än ett år.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/898.