Dom i målet Konsumentverket – Sporttema Sverige AB

Dom: 14 juni 2021
Kammarrätten i Göteborg avslår Sporttema Sverige AB:s överklagan och fastställer att Sporttema ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens tidigare bedömning att Sporttema har agerat i strid med bestämmelser av grundläggande betydelse. Det har bolaget gjort genom att tillhandahålla kampsportsutrustning i form av två olika huvudskydd som inte genomgått den nödvändiga kontrollen och därmed saknat förutsättningar för CE-märkning. Utrustningen har varit avsedd att skydda mot allvarliga huvudskador, varför bolagets överträdelse får betraktas som allvarlig.

Kammarrätten anser också att den utdömda sanktionsavgiften på 500 000 kr är väl avvägd.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/952.