Dom i målet Konsumentverket- Stiftelsen Idre fjäll

Dom: 28 april 2021
Kammarrätten i Göteborg avslår Stiftelsen Idre Fjälls överklagan och fastställer därmed att stiftelsen ska betala en sanktionsavgift på en miljon kronor.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens tidigare bedömning att den hoppborg som har tillhandahållits av stiftelsen har varit en farlig vara och att också tillhandahållandet av hoppborgen har utgjort en farlig tjänst. Stiftelsen har därmed brutit mot 7 § produktsäkerhetslagen samt 23 § samma lag genom att inte underrätta Konsumentverket i enlighet med den bestämmelsen.

För att läsa domen, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/544.