Dom i målet KO-Increment Security Group Gothia AB (Usecurity)

Dom: 20 december 2022
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder metoderna som företaget Increment Security Group Gothia AB använt sig av.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Increment Security Group Gothia AB, att vid marknadsföring genom telefonförsäljning till konsument av tjänster avsedda att begränsa effekterna av ID-kapning, tjänster för att förhindra obehörigas användning av värdehandlingar, produkter för att förhindra obehörigas trådlösa avläsning av kontokortsuppgifter, nyckelbrickor med tillhörande tjänst, brandskyddsprodukter, brandskyddsrådgivning, kosttillskott, kost- och näringsrådgivning samt juridisk rådgivning, påstå eller ge intryck av:

  • att en konsument med vilken bolaget inte har någon kundrelation är befintlig kund,
  • att konsumenten har ett abonnemang som har förlängts eller kommer att förlängas i situationer då konsumenten inte har något pågående abonnemang,
  • att konsumentens skriftliga accept på en anbudsbekräftelse enbart innebär att konsumenten bekräftar adressuppgifter eller att felaktigt påstådd pågående eller förlängd avtalsperiod därigenom avslutas eller förkortas,
  • att konsumenten omedelbart måste godkänna den anbudsbekräftelse som företaget kommer att översända till konsumenten efter avslutat samtal, för att avsluta eller förkorta abonnemangstid, eller liknande påståenden med väsentligen samma innebörd.
  • Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen ålägger företaget att vid marknadsföring genom telefonförsäljning: 

  • i början av samtalet tydligt informera om att samtalets syfte är att sälja företagets vara eller tjänst,
  • att det är Increment Security Group Gothia AB som är avsändare av marknadsföringen, säljarens relation till företaget och,
  • i förekommande fall, Increment Security Group Gothia AB:s särskilda företagsnamn eller kännetecken varunder marknadsförd vara eller tjänsts saluförs.

Åläggandet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma åläggande gäller för företagets vd. Åläggandet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.


Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Increment Security Group Gothia AB, att kräva betalning för varor eller tjänster som konsumenten inte har beställt.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen förbjuder företaget att kontakta konsumenter som företaget inte har en befintlig kundrelation med på telefonnummer som är antecknat i spärregistret ”NIX-Telefon”.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen förbjuder företaget att använda tekniska lösningar som innebär att den uppringda inte kan avläsa från vilket telefonnummer som telefonsamtalet kommer.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen förbjuder företaget att påstå att underlåtenhet att erlägga
ersättning för förfallen skuld är bedrägeri och att det kan leda till stämningsansökan, utmätning, extra indrivningsåtgärder, delgivning i hemmet eller på arbetsplatsen, eller väsentligen liknande påståenden, som förmedlar ett hotfullt intryck eller innehåller påståenden som är lagligen ogrundade.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen förbjuder företaget att:

  • påstå att det finns möjlighet att göra avdrag för mervärdesskatt i näringsverksamhet som bedrivs av konsumenten, eller väsentligen likande påståenden med samma innebörd, när så inte är fallet.
  • vägra konsument att ångra köp inom fjorton dagar efter att konsumenten mottagit vara eller, om avtalet avser tjänst, inom fjorton dagar efter att konsumenten lämnat accept på anbudsbekräftelsen, med hänvisning till att konsumenten ingått avtalet i egenskap av näringsidkare, när så inte är fallet.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Domstolen förbjuder företaget att kontakta konsument telefonledes efter att skriftlig anbudsbekräftelse översänts om inte konsumenten först givits skäligt rådrum att ta ställning till om denne vill acceptera den skriftliga anbudsbekräftelsen.

Förbudet är förknippat med vite om 1 000 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Samma förbud gäller för företagets vd. Förbudet är förknippat med vite om 500 000 kronor för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts.

Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Increment Security Group Gothia AB att betala marknadsstörningsavgift med 1 280 000 kronor.

Domstolens interimistiska beslut av den 4 februari 2022 ska bestå till dess domen vinner laga kraft.

För att ta del av domen kontakta registrator på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021-214.