Dom i målet KO - Stockholms Elbolag

Dom: 7 oktober 2022
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Stockholms Elbolag AB
att påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar eller
samarbetar med konsumentens befintliga elleverantör, annan elleverantör eller konsumentens elnätsbolag vid marknadsföring av elavtal genom telefonförsäljning till konsumenter.

Domstolen förbjuder företaget att påstå att konsumenten behöver svara ”ja” eller ”OK” på ett sms för att bekräfta mottagandet av sms:et, för att erhålla ytterligare information om ett erbjudande eller för att bekräfta ett samtal i de fall ett ”ja” eller ”OK” innebär att konsumenten blir bunden av ett avtal.

Domstolen ålägger Stockholms Elbolag AB att i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja elavtal.

Domstolen förbjuder företaget att kräva betalning för en tjänst som konsumenten inte har beställt.

Domstolen förbjuder också företaget att kontakta konsumenter som elbolaget inte har en befintlig kundrelation med på telefonnummer som är antecknat i spärregistret NIX-Telefon.

Domstolen konstaterar att det är fråga om allvarliga överträdelser som har pågått under relativt lång tid och mot den bakgrunden finner domstolen att samtliga fem punkter ska vara förknippade med ett vite på 2 miljoner kronor vardera, sammanlagt 10 miljoner kronor.

Domstolen ålägger Stockholms Elbolag AB att betala marknadsstörningsavgift med 1 miljon kronor. 

Patent- och marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens talan mot fyra personer bakom företaget utan bifall. 

För att ta del av domen kontakta registrator via e-post: konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/219.