Dom i målet KO - Göteborgs Friidrottsförbund

Dom: 4 maj 2023
KO hade yrkat att Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF, ska förbjudas att använda avtalsvillkor som friskriver föreningen från återbetalningsskyldighet när motionslopp ställs in utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida. Patent- och marknadsdomstolen avslår Konsumentombudsmannens talan.

Vid en helhetsbedömning finner domstolen att GFIF rimligen kunde utgå från att konsumenten skulle godta de aktuella avtalsvillkoren. Det finns inte heller några övriga omständigheter i målet som gör avtalsvillkoren oskäliga. Sammantaget bedömer domstolen därför att avtalsvillkoren medför att en genomsnittligt sett rimlig balans föreligger mellan GFIF och konsumenterna. Vid sådana förhållanden är avtalsvillkoren inte oskäliga.

Två ledamöter var skiljaktiga.

För att ta del av domen kontakta registrator via mejl på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/792.