Dom i målet Konsumentverket – Hoppborgsgruppen AB

Dom: 17 april 2024
Förvaltningsrätten bifaller Konsumentverkets ansökan och beslutar att företaget Hoppborgsgruppen Sverige AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor till staten.

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att hoppborgen Brandbilen inte uppfyller föreskrivna säkerhetskrav och därför ska betraktas som en farlig vara. Hoppborgen hade för få fästpunkter och innermaterialet klarade inte brandtestet. Företaget har därmed, i egenskap av tillverkare av hoppborgen, sålt en farlig vara i strid med produktsäkerhetslagen.

Det har inte framkommit annat än att bolagets representanter tagit emot Konsumentverkets informationsbrev från 2016 om vilka säkerhetskrav som ställs för hoppborgar. Det är tillverkarens ansvar att ha vetskap om de säkerhetskrav som gäller i branschen. Förvaltningsrätten bedömer att det är visat att företaget redan 2021 fått vetskap om att hoppborgen haft för få förankringspunkter, men inte underrättat Konsumentverket om detta.

Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att bolaget får anses ha varit medveten om att hoppborgen inte uppfyller säkerhetskraven och därför har agerat oaktsamt i samband med att de sålde varan. Överträdelserna betraktas inte som ringa och Konsumentverket har därför haft fog för att påföra företaget en sanktionsavgift på 250 000 kronor.

För att ta del av domen kontakta registrator via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2023/366.