Dom i målet KO – Katrin Zytomierska och Clean Eating AB

Dom: 24 oktober 2023
Clean Eating AB ska betala 1 000 000 kronor och Katrin Zytomierska ska betala 250 000 kronor till staten i vite.

Konsumentombudsmannen har gjort gällande att Clean Eating AB och Katrin Zytomierska har överträtt förbuden från domen 2020. Konsumentombudsmannen har därför begärt att Patent- och marknadsdomstolen ska döma ut vitesbeloppen.

Domstolen har kommit fram till att Clean Eating AB och Katrin Zytomierska har brutit mot de förbud som framgår av Patent- och marknadsdomstolens dom den 10 december 2020. Domstolen har vidare gjort bedömningen att det inte har funnits någon giltig ursäkt för detta och att det inte heller finns särskilda skäl att jämka vitena. De förelagda vitena ska därför dömas ut.

För att ta del av domen kontakta konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/1120.