Dom i målet Konsumentverket – BT Property Strömstad AB

Dom: 28 november 2023
Förvaltningsrätten beslutar att BT Property Strömstad AB ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor.

Bakgrund: Företaget hyrde en hoppborg och hade den uppställd på ett shoppingcenter i Strömstad. I juli 2020 inträffade en olycka då ett barn skadades allvarligt när hen föll från cirka fyra meters höjd över kanten på hoppborgen.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att företaget har brutit mot produktsäkerhetslagen genom att inte omedelbart underrätta Konsumentverket om den farliga hoppborgen. Domstolen bedömer att Property Strömstad har tillhandahållit en farlig tjänst när företaget erbjudit barn att använda hoppborgen.

Det har inte framkommit några omständigheter som talar för att företaget har brutit mot underrättelseskyldigheten uppsåtligen. Däremot anser förvaltningsrätten att överträdelsen har skett av oaktsamhet eftersom företaget inte haft kännedom om sina skyldigheter. Överträdelsen är enligt förvaltningsrättens uppfattning inte att anse som ringa.

För att ta del av domen kontakta myndigheten via e-post konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2022/871

Företaget har överklagat domen.