Dom i målet KO – Svea Bank

Dom: 15 februari 2024
Konsumentombudsmannen, KO, har drivit ett mål mot Svea Bank om förseningsavgifter. KO ville se ett förbud mot förseningsavgifter på lån, men Högsta domstolen ger nu företaget rätt. Men en prövning av frågan återstår.

Högsta domstolen förklarar att den förseningsavgift som målet avser inte strider mot de tvingande reglerna i lagen om ersättning för inkassokostnader. Därför är inte villkoret om förseningsavgift i kreditavtal oskäligt på den grunden. Högsta domstolen undanröjer Patent- och marknadsöverdomstolens dom, utom i fråga om sekretess, och visar målet åter till den domstolen för fortsatt handläggning.

Konsumentombudsmannen har i andra hand åberopat att förseningsavgiften förskjuter balansen mellan borgenär, kreditgivaren, och gäldenär, den som tagit lånet, vad gäller deras rättigheter och skyldigheter på ett sådant sätt att avgiften på den grunden kan anses oskälig enligt 3 § avtalsvillkorslagen. Denna grund har inte prövats av Patent- och marknadsdomstolen och inte heller av Patent- och marknadsöverdomstolen. Grunden bör inte först prövas av Högsta domstolen. Målet bör därför visas åter till Patent- och marknadsöverdomstolen.

För att ta del av domen kontakta Konsumentverket konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2020/139